O RD 1393/2007 de 29 de octubre de 2007, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, esixe para a verificación e acreditación dun título a incorporación dun sistema de garantía interno para a avaliación, seguimento e mellora da calidade da oferta formativa.

Co obxetivo de cumplir con este requisito a Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo o seu Sistema de Garantía de Calidade en Comisión de Calidade do 16 de xullo de 2018 e Xunta de Escola do 19 de xullo de 2018. O SGC aprobado polo centro foi seguidamente enviado para obter o visto bo da Área de Calidade da Universidade de Vigo. Esta Área de Calidade enviouno á ACSUG para a súa aprobación definitiva, recibíndose o 31 de xullo de 2019 o informe favorable da ACSUG de certificación do deseño do SGC.

A Comisión de Calidade, presidida polo director da escola, é o órgano encargado da planificación das tarefas relacionadas coa implantación e seguimento do SGC.

A documentación básica do SGC da Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo está constituída polos seguintes documentos: