Procesos Estratéxicos

Dirección estratéxica (DE)

Código Procedemento Aprobación
DE-01 P1 Planificación e desenvolvemento estratéxico 19/12/2022
DE-02 Seguimento e medición
Anexo 1: Modelo de cadro de mando
23/11/2023
DE-03 P1 Revisión do sistema pola dirección
Anexo 1: Informe de revisión pola dirección
19/07/2018

 

Xestión da calidade e mellora continua (MC)

Código Procedemento Aprobación
MC-02 P1 Xestión das queixas, suxestións e parabéns
Anexo 1: Formulario electrónico de queixas, suxestións e parabéns
Anexo 2: Formato de respostas as queixas, suxestións e parabens
19/07/2018
MC-05 P1 Satisfacción das usuarias e usuarios
Anexo 1: Plan Anual de Avaliación da satisfacción das usuarias/usuarios
Anexo 2: Ficha Técnica
19/07/2018

 

Procesos Clave

Xestión académica (AC)

Código Procedemento Aprobación
AC-0104 P1 Accesos e admisión 19/07/2018
AC-0201 P1 Matrícula 19/07/2018
AC-0401 P1 Expedición de títulos 19/07/2018

 

Docencia (DO)

 

Código Procedemento Aprobación
DO-0101 Deseño, verificación, modificación e acreditación das titulacións oficiais 23/11/2023
DO-0102 Seguimento e mellora das titulacións 23/11/2023
DO-0103 P1 Suspensión e extinción dunha titulación 19/07/2018
DO-0201 P1 Planificación e desenvolvemento da ensinanza 19/07/2018
DO-0202 P1 Promoción das titulacións 19/07/2018
DO-0203 P1 Orientación ao alumnado e atención ás necesidades específicas de apoio educativo 24/05/2021
DO-0204 P1 Xestión das prácticas académicas externas 19/07/2018
DO-0205 P1 Xestión da mobilidade 19/07/2018
DO-0301 P1 Información pública e rendemento de contas 19/07/2018

 

Procesos Soporte

Xestión do persoal (PE)

Código Procedemento Aprobación
PE-01 P1 Xestión do PAS 19/07/2018
PE-02 Xestión do PDI 23/11/2023

 

Xestión documental (XD)

Código Procedemento Aprobación
XD-01 Control dos documentos e dos Rexistros
Anexo 1: Modelo de procedemento
23/11/2023

 

Xestión de infraestrutura e ambiente de traballo (IA)

Código Procedemento Aprobación
IA-01 Xestión dos recursos materiais e dos servizos 04/05/2020