Denominación do título: Graduado/a en Enxeñaría Aeroespacial pola Universidade de Vigo
Código RUCT: 2503357
Rama de coñecemento: Enxeñaría e Arquitectura
Profesión regulada: Enxeñeiro Técnico Aeronáutico
Resolución: Resolución de 15/01/2009 (BOE 29/01/2009)
Norma: Orden CIN/308/2009 (BOE 18/02/2009)
Nº de créditos: 240 ECTS
Mencións: Consulta Mencións do título
Modalidade de ensino: presencial
Nº prazas de novo ingreso: 50
Idioma no que se imparte o título: Galego, Castelán e
Inglés/Francés nas materias de idiomas
Normativa de permanencia: Normativa da UVigo
Curso de implantación: 2016/2017
Calendario de implantación: 2016/2017: 1º Curso, 2017/2018: 2º Curso, 2018/2019: 3º Curso, 2019/2020: 4º Curso
Data de verificación: 09/06/2016
Data de autorización: DOG 13/07/2016
Data de aprobación: BOE 22/10/2016
Publicación do plan de estudos: BOE 22/11/2016 e DOG 21/11/2016
Centro onde se imparte: Escola de Enx. Aeronáutica e do Espazo
Campus de Ourense
Coordinación do título: José Antonio Vilán Vilán
Responsable do título: José Antonio Vilán Vilán
Memoria do título: memoria vixente