Campus del Agua

Competencias

Competencias Básicas
  Descrición
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, se ben se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes teñan a Capacidadee de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado coma non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Competencias Xerais
  Descrición
CG1 Capacidade para o deseño, desenvolvemento e xestión no eido da enxeñaría aeronáutica que teñan por obxecto, de acordo cós coñecementos adquiridos según o establecido no apartado 5 da orde CIN/308/2009, os vehículos aeroespaciais, os sistemas de propulsión aeroespacial, os materiais aeroespaciais, as infraestruturas aeroportuarias, as infraestruturas de aeronavegación e calquer sistema de xestión do espazo, do tráfico e do transporte aéreo.
CG2 Planificación, redacción, dirección e xestión de proxectos, cálculo e fabricación no eido da enxeñaría aeronáutica que teñan por obxecto, de acordo cós coñecementos adquiridos según o establecido no apartado 5 da orde CIN/308/2009, os vehículos aeroespaciais, os sistemas de propulsión aeroespacial, os materiais aeroespaciais, as infraestruturas aeroportuarias, as infraestruturas de aeronavegación e calquer sistema de xestión do espazo, do tráfico e do transporte aéreo.
CG3 Instalación, explotación e mantemento no eido da enxeñaría aeronáutica que teñan por obxecto, de acordo cós coñecementos adquiridos según o establecido no apartado 5 da orde CIN/308/2009, os vehículos aeroespaciais, os sistemas de propulsión aeroespacial, os materiais aeroespaciais, as infraestruturas aeroportuarias, as infraestruturas de aeronavegación e calquer sistema de xestión do espazo, do tráfico e do transporte aéreo.
CG4 Verificación e Certificación no eido da enxeñaría aeronáutica que teñan por obxecto, de acordo cós coñecementos adquiridos según o establecido no apartado 5 da orde CIN/308/2009, os vehículos aeroespaciais, os sistemas de propulsión aeroespacial, os materiais aeroespaciais, as infraestruturas aeroportuarias, as infraestruturas de aeronavegación e calquer sistema de xestión do espazo, do tráfico e do transporte aéreo.
CG5 Capacidade para levar a cabo actividades de proxección, de dirección técnica, de peritación, de redacción de informes, de dictames, e de asesoramento técnico en tarefas relativas á Enxeñaría Técnica Aeronáutica, de exercicio das funcións e de cargos técnicos xenuinamente aeroespaciais.
CG6 Capacidade para participar nos programas de probas en voo para a toma de datos das distancias de despegue, velocidades de ascenso, velocidades de pérdas, maniobrabilidade e capacidades de aterrizaxe.
CG7 Capacidade de analizar e valorar o impacto social e medioambiental das solucións técnicas.
CG8 Coñecemento, comprensión e capacidade para aplicar a lexislación necesaria no exercicio da profesión de Enxeñeiro Técnico Aeronáutico.
Competencias Específicas
  Descrición
CE1 Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que poidan plantexarse na enxeñaría. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra lineal; xeometría; xeometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuacións diferenciais e en derivadas parciais; métodos numéricos; algorítmica numérica; estatística e optimización.
CE2 Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica, termodinámica, campos e ondas e electromagnetismo e a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñaría.
CE3 Coñecementos básicos sobre o uso e programación dos ordenadores, sistemas operativos, bases de datos e programas informáticos con aplicación en enxeñaría.
CE4 Capacidade para comprender e aplicar os principios de coñecementos básicos da química xeral, química orgánica e inorgánica e as súas aplicacións na enxeñaría.
CE5 Capacidade de visión espacial e coñecemento das técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionais de xeometría métrica e xeometría descritiva, como mediante as aplicacións de deseño asistido por ordenador.
CE6 Coñecemento axeitado do concepto de empresa, marco institucional e xurídico da empresa. Organización e xestión de empresas.
CE7 Comprender o comportamento das estruturas ante as solicitacións en condicións de servizo e situacións límite.
CE8 Comprender os ciclos termodinámicos xeradores de potencia mecánica e empuxe.
CE9 Comprender a globalidade do sistema de navegación aérea e a complexidade do tráfico aéreo.
CE10 Comprender cómo as forzas aerodinámicas determinan a dinámica do voo e o papel das distintas variables involucradas no fenómeno do voo.
CE11 Comprender as prestacións tecnolóxicas, as técnicas de optimización dos materiais e a modificación das súas propiedades mediante tratamentos.
CE12 Comprender os procesos de fabricación.
CE13 Comprender a singularidade das infraestruturas, edificacións e funcionamento dos aeroportos.
CE14 Comprender o sistema de transporte aéreo e a coordinación con outros modos de transporte.
CE15 Coñecemento axeitado e aplicado á Enxeñaría de: Os principios da mecánica do medio continuo e as técnicas de cálculo da súa resposta.
CE16 Coñecemento axeitado e aplicado á Enxeñaría de: Os conceptos e as leis que gobernan os procesos de trasferencia de enerxía, o movemento dos fluidos, os mecanismos de transmisión de calor e o cambio de materia e o seu papel na análise dos principais sistemas de propulsión aeroespaciais.
CE17 Coñecemento axeitado e aplicado á Enxeñaría de: Os elementos fundamentais dos diversos tipos de aeronaves; os elementos funcionais do sistema de navegación aérea e as instalacións eléctricas e electrónicas asociadas; os fundamentos do deseño e construcción de aeroportos e os seus diversos elementos.
CE18 Coñecemento axeitado e aplicado á Enxeñaría de: Os fundamentos da mecánica de fluidos; os principios básicos do control e a automatización do voo; as principais características e propiedades físicas e mecánicas dos materiais.
CE19 Coñecemento aplicado de: a ciencia e tecnoloxía dos materiais; mecánica e termodinámica; mecánica de fluidos; aerodinámica e mecánica do voo; sistemas de navegación e circulación aérea; tecnoloxía aeroespacial; teoría de estruturas; transporte aéreo; economía e producción; proxectos; impacto ambiental.
CE20 Coñecemento axeitado e aplicado á Enxeñaría de: A mecánica de fractura do medio continuo e os plantexamentos dinámicos, de fatiga de inestabilidade estrutural e de aeroelasticidade.
CE21 Coñecemento axeitado e aplicado á Enxeñaría de: Os fundamentos de sustentabilidade, mantenibilidade e operatividade dos vehículos aeroespaciais.
CE22 Coñecemento axeitado e aplicado á Enxeñaría de: Os fundamentos da mecánica de fluidos que describen o fluxo en todos os reximes, para determinar as distribucións de presións e as forzas sobre as aeronaves.
CE23 Coñecemento axeitado e aplicado á Enxeñaría de: Os fenómenos físicos do voo, as súas cualidades e o seu control, as forzas aerodinámicas, e propulsivas, as actuacións, a estabilidade.
CE24 Coñecemento axeitado e aplicado á Enxeñaría de: Os sistemas das aeronaves e os sistemas automáticos de control de voo dos vehículos aeroespaciais.
CE25 Coñecemento axeitado e aplicado á Enxeñaría de: os métodos de cálculo de deseño e proxecto aeronáutico; o uso da experimentación aerodinámica e dos parámetros máis significativos na aplicación teórica; o manexo das técnicas experimentais, equipamento e instrumentos de medida propios da disciplina; a simulación, deseño, análise e interpretación de experimentación e operacións en voo; os sistemas de mantemento e certificación de aeronaves.
CE26 Coñecemento aplicado de: aerodinámica; mecánica e termodinámica, mecánica do voo, enxeñaría de aeronaves (á fixa e ás rotatorias), teoría de estruturas.
CE27 Coñecemento axeitado e aplicado á Enxeñaría de: Os fundamentos de sustentabilidade, mantenibilidade e operatividade dos sistemas espaciais.
CE28 Coñecemento axeitado e aplicado á Enxeñaría de: Os fundamentos da mecánica de fluidos que describen o fluxo en calquer réxime e determinan as distribucións de presións e as forzas aerodinámicas.
CE29 Coñecemento axeitado e aplicado á Enxeñaría de: Os conceptos e leis que gobernan a combustión interna, a súa aplicación á propulsión cohete.
CE30 Coñecemento axeitado e aplicado á Enxeñaría de: As prestacións tecnolóxicas, as técnicas de optimización dos materiais empregados no sector aeroespacial e os procesos de tratamentos para modificar as súas propiedades mecánicas.
CE31 Coñecemento axeitado e aplicado á Enxeñaría de: Os fenómenos físicos do voo dos sistemas aéreos de defensa, as súas cualidades e o seu control, as actuacións, a estabilidade e os sistemas automáticos de control.
CE32 Coñecemento axeitado e aplicado á Enxeñaría de: Os métodos de cálculo e de desenvolvemento de los materiais e sistemas da defensa; o manexo das técnicas experimentais, equipamento e instrumentos de medida propios da disciplina; a simulación numérica dos procesos físico-matemáticos máis significativos; as técnicas de inspección, de control de calidade e de detección de erros; os métodos e técnicas de reparación máis axeitados.
CE33 Coñecemento aplicado de: aerodinámica; mecánica do voo, Enxeñaría da defensa aérea (balística, mísiles e sistemas aéreos), propulsión espacial, ciencia e tecnoloxía dos materiais, teoría de estruturas.
CE34 Exercicio orixinal a realizar individualmente e presentar e defender ante un tribunal universitario, consistente nun proxecto no eido das tecnoloxías específicas da Enxeñaría Aeroespacial de natureza profesional no que se sinteticen e integren as competencias adquiridas nas ensinanzas.
Competencias Transversais
  Descrición
CT1 Capacidade de análise, organización e planificación.
CT2 Liderado, iniciativa e espírito emprendedor.
CT3 Capacidade de comunicación oral e escrita na lingua nativa.
CT4 Capacidade de aprendizaxe autónomo e xestión da información.
CT5 Capacidade de resolución de problemas e toma de decisións.
CT6 Capacidade de comunicación interpersoal.
CT7 Capacidade de adaptación a novas situacións con creatividade e innovación.
CT8 Capacidade de razoamento crítico e autocrítico.
CT9 Capacidadee de traballo en equipo de carácter interdisciplinar.
CT10 Capacidadee de tratar e actuar en situacións de conflitos e negociación.
CT11 Ter motivación pola calidade con sensibilidade cara a temas do ámbito dos estudos.
CT12 Compromiso ético e democrático.
CT13 Sustentabilidade e compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable e eficiente dos recursos.