Campus del Agua

Acceso e Admisión

Sistemas de información previa á matriculación


As vías de acceso son as xerais establecidas para a universidade, puidendo cursar satisfactoriamente o Grao en Enxeñaría Aeroespacial os titulados en Bacharelato en calquera das súas ramas.

 

Pódese acceder a través das seguintes titulacións:

 • Título de Bacharelato e superación da Proba de Aptitude de Acceso á Universidade, dacordo coa lei 6/2001 de Universidades (artigo 42).
 • Título de Ciclo Formativo de Educación Superior da Rama Aeronáutica e Industrial de Formación Profesional (FP).
 • Titulados universitarios na rama de coñecemento de Enxeñaría e Arquitectura.
 • Probas de acceso para maiores de 25 anos.

Considerase un perfil de ingreso no referido a coñecementos, habilidades e capacidades de partida dun nivel de bacharelato ou ciclo formativo de formación profesional. En concreto, as características persoais (sensibilidades, aptitudes, capacidades específicas, etc.) e académicas desexables que son consideradas como as máis axeitadas para iniciar os estudos de Grao en Enxeñaría Aeroespacial son as seguintes:

 • Coñecementos básicos de uso de ordenadores e informática.
 • Boa base matemática, aptitude numérica.
 • Conceptualización espacial.
 • Capacidade de abstracción, análise, síntese, razoamento lóxico.
 • Curiosidade, imaxinación, creatividade, innovación.
 • Capacidade de percepción e atención.
 • Sentido da organización e o método.
 • Atención ao detalle.
 • Sentido práctico e visión espacial.
 • Capacidades básicas para a expresión oral e escrita e para a comprensión lectora: español, galego.
 • Habilidades sociais básicas para o traballo en equipo.

Requisitos de acceso e criterios de admisión


Na Comunidade Autónoma de Galicia a CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) xestiona o proceso de acceso ás ensinanzas universitarias de grao do Sistema Universitario Galego (SUG).

Non se establecen probas adicionais para o acceso ao título de grao en Enxeñaría Aeroespacial, atendéndose o acceso unicamente ao establecido pola CIUG.

Así, e como aparece detallado na páxina web da CIUG poderán acceder ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema Universitario de Galicia (SUG) as persoas que reúnan calquera dos seguintes requisitos:

 1. Ter superada a PAU establecida no RD 1892/2008, do 14 de novembro, ou segundo as normativas anteriores, estando en posesión de calquera dos títulos certificados que se indican a continuación:
  • Título de Bacharelato relacionado nos artigos 37 e 50.2 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
  • Título de Bacharelato establecido pola Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo.
  • Certificado acreditativo de ter superado o curso de orientación universitaria.
  • Certificado acreditativo de ter superado o curso preuniversitario.
  • Calquera outro título que o Ministerio de Educación declare equivalente, a estes efectos, ao título de Bacharelato regulado pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
  • Título homologado ao título español de Bacharelato para estudantes de sistemas educativos estranxeiros.
 2. Cumprir os requisitos esixidos para o acceso á universidade nos sistemas educativos de estados membros da Unión Europea o doutros estados cos que España subscribise acordos internacionais en esta materia, segundo o previsto no artigo 38.5 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
 3. Ter superada a Proba de Acceso á Universidade para maiores de 25 años, prevista na disposición adicional vixésimo quinta da Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades, o tela superada, no Sistema Universitario de Galicia, segundo as normativas anteriores.
 4. Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 45 anos, prevista no artigo 42.2 da Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, na redacción dada pola Lei Orgánica 4/2007, do 12 de abril.
 5. Estar en disposición dun título de técnico superior de formación profesional, ensinanzas de artes plásticas e deseño ou de técnico deportivo superior, aos que se refiren os artigos 44, 53 e 65 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, ou títulos equivalentes.
 6. Estar en disposición dun título universitario oficial de grao, un título dos correspondentes á anterior ordenación da ensinanza universitaria (diplomado, licenciado, enxeñeiro, etc.) ou títulos equivalentes.
 7. Estar en condicións de acceder á universidade segundo ordenacións educativas anteriores á establecida polo RD 1892/2008, do 14 de novembro, non contempladas nos apartados anteriores.

A entrada en vigor da Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa modifica os requisitos de acceso e admisión ás ensinanzas oficiais de grao desde o título de Bacharelato ou equivalente ao establecido no artigo 38 da Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio, de Educación, e introduce as disposicións adicionais trixésimo terceira e trixésimo sexta que establecen respectivamente o acceso para os titulados en Bacharelato Europeo e Internacional e alumnos procedentes de sistemas educativos de Estados membros da UE o doutros cos que se haxan establecido acordos internacionais, e no acceso dende as titulacións de Técnico Superior e Técnico Deportivo Superior e de alumnos en posesión dun título, diploma ou estudo obtido ou realizado no estranxeiro equivalente ao título de Bacharelato.

Dacordo con esta nova redacción dada pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, o acceso ao título de grao en Enxeñaría Aeroespacial atenderá ás disposicións do Ministerio, da Comunidade Autónoma de Galicia, a través da CIUG, e ao que se dispoña no desenvolvemento normativo da Universidade de Vigo.