Campus del Agua

Acceso e Admisión

Sistemas de información previa á matriculación


Na Comunidade Autónoma de Galicia a CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) xestiona o proceso de acceso ás ensinanzas universitarias de grao do Sistema Universitario Galego (SUG).

Non se establecen probas adicionais para o acceso ao título de grao en Enxeñaría Aeroespacil, atendéndose o acceso unicamente ao establecido pola CIUG.

Así, e como aparece detallado na páxina web da CIUG poderán acceder ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema Universitario de Galicia (SUG) as persoas que reúnan calquera dos seguintes requisitos:

 1. Ter superada a PAU establecida no RD 1892/2008, do 14 de novembro, ou segundo as normativas anteriores, estando en posesión de calquera dos títulos certificados que se indican a continuación:
  • Título de Bacharelato relacionado nos artigos 37 e 50.2 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
  • Título de Bacharelato establecido pola Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo.
  • Certificado acreditativo de ter superado o curso de orientación universitaria.
  • Certificado acreditativo de ter superado o curso preuniversitario.
  • Calquera outro título que o Ministerio de Educación declare equivalente, a estes efectos, ao título de Bacharelato regulado pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
  • Título homologado ao título español de Bacharelato para estudantes de sistemas educativos estranxeiros.
 2. Cumprir os requisitos esixidos para o acceso á universidade nos sistemas educativos de estados membros da Unión Europea o doutros estados cos que España subscribise acordos internacionais en esta materia, segundo o previsto no artigo 38.5 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
 3. Ter superada a Proba de Acceso á Universidade para maiores de 25 años, prevista na disposición adicional vixésimo quinta da Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades, o tela superada, no Sistema Universitario de Galicia, segundo as normativas anteriores.
 4. Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 45 anos, prevista no artigo 42.2 da Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, na redacción dada pola Lei Orgánica 4/2007, do 12 de abril.
 5. Estar en disposición dun título de técnico superior de formación profesional, ensinanzas de artes plásticas e deseño ou de técnico deportivo superior, aos que se refiren os artigos 44, 53 e 65 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, ou títulos equivalentes.
 6. Estar en disposición dun título universitario oficial de grao, un título dos correspondentes á anterior ordenación da ensinanza universitaria (diplomado, licenciado, enxeñeiro, etc.) ou títulos equivalentes.
 7. Estar en condicións de acceder á universidade segundo ordenacións educativas anteriores á establecida polo RD 1892/2008, do 14 de novembro, non contempladas nos apartados anteriores.

Considerase un perfil de ingreso no referido a coñecementos, habilidades e capacidades de partida dun nivel de bacharelato ou ciclo formativo de formación profesional. En concreto, as características persoais (sensibilidades, aptitudes, capacidades específicas, etc.) e académicas desexables que son consideradas como as máis axeitadas para iniciar os estudos de Grao en Enxeñaría Aeroespacial son as seguintes:

 • Coñecementos básicos de uso de ordenadores e informática.
 • Boa base matemática, aptitude numérica.
 • Conceptualización espacial.
 • Capacidade de abstracción, análise, síntese, razoamento lóxico.
 • Curiosidade, imaxinación, creatividade, innovación.
 • Capacidade de percepción e atención.
 • Sentido da organización e o método.
 • Atención ao detalle.
 • Sentido práctico e visión espacial.
 • Capacidades básicas para a expresión oral e escrita e para a comprensión lectora: español, galego.
 • Habilidades sociais básicas para o traballo en equipo.

As vías de acceso son as xerais establecidas para a universidade, puidendo cursar satisfactoriamente o Grao en Enxeñaría Aeroespacial os titulados en Bacharelato en calquera das súas ramas.

 

Pódese acceder a través das seguintes titulacións:

 • Título de Bacharelato e superación da Proba de Aptitude de Acceso á Universidade, dacordo coa lei 6/2001 de Universidades (artigo 42).
 • Título de Ciclo Formativo de Educación Superior da Rama Aeronáutica e Industrial de Formación Profesional (FP).
 • Titulados universitarios na rama de coñecemento de Enxeñaría e Arquitectura.
 • Probas de acceso para maiores de 25 anos.

Número de prazas de acceso por recoñecemento de 30 ECTS: 1

 • 1 praza, con estudos nacionais.
 • 0 prazas, con estudos estranxeiros.

Nota de corte (2017-2018): 10,914

Según o Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a ordenación do ensinos universitarios oficiais, se entende por recoñecemento de créditos a aceptación por unha universidade dos créditos que, habendo sido obtidos nuns ensinos oficiais, na mesma ou outra universidade, son computados noutras distintas a efectos da obtención dun título oficial. Asi mesmo, poderán ser obxecto de recoñecemento os créditos cursados noutros ensinos superiores oficiais ou en ensinos universitarios conducintes á obtención doutros títulos, aos que se refire o artigo 34.1 da Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades.

A transferencia e recoñecemento de créditos nas ensinanzas de grao deberán respetar as seguintes regras básicas:

 • Sempre que o título ao que se pretende acceder pertenza á mesma rama de coñecemento, serán obxecto de recoñecemento un número de créditos que sexa polo menos o 15 por cento do total dos créditos do título, correspondentes a materias de formación básica de dita rama.
 • Sempre que a titulación de destino á que se pretende acceder pertenza á mesma rama de coñecemento, serán obxecto de recoñecemento os créditos correspondentes a materias de formación básica de dita rama.
 • Tamén serán obxecto de recoñecemento os créditos obtidos naquelas outras materias de formación básica pertencentes á rama de coñecemento do título ao que se pretende acceder.
 • O resto dos créditos poderán ser recoñecidos pola Universidade tendo en conta a adecuación entre as competencias e coñecementos asociados ás restantes materias cursadas polo estudante e os previstos no plan de estudos ou ben que teñan carácter transversal.

Recoñecementos concedidos ao Grao en Enxeñaría Aeroespacial *

* A información ten carácter orientativo. O recoñecemento de créditos é competencia da comisión correspondente.


Por outra banda, o estudantado poderá obter o recoñecemento de ata 6 ECTS pola súa participación en actividades culturais universitarias, deportivas, de representación estudiantil, solidarias ou de cooperación. Esta cantidade sustraerase do total de créditos de materias optativas a cursar. A normativa e formularios para este tipo de recoñecementos está dispoñible na páxina web da Vicerreitoría de Extensión Universitaria.


Criterios de admisión para as prazas asignadas por recoñecemento de 30 créditos ECTS

Ordenarase aos alumnos pola nota media dos créditos recoñecidos multiplicada por un factor de corrección F que depende da titulación de procedencia:

 • F=1 se provén dun Grao de Enxeñaría Aeroespacial ou titulación similar.
 • F=0.9 se procede dun dos seguintes Grao en Enxeñaría ou titulación similar: Enx. Industrial, Enx. de Telecomunicacións, Enx. De Minas, Enx. Naval, Enx. Civil, Enx. Física.
 • F=0.8 para o resto de titulacións.

En caso de empate, será seleccionada a persoa con maior número de créditos recoñecidos. En caso de persistir o empate, a selección farase pola media do expediente académico.


Información de apoio ao estudantado


Toda a información no apartado Asesoramento do Estudantado


Matrícula


Toda a información no apartado Matrícula