Campus del Agua

Acceso e Admisión

Sistemas de información previa á matriculación


As vías de acceso son as xerais establecidas para a universidade, puidendo cursar satisfactoriamente o Grao en Enxeñaría Aeroespacial os titulados en Bacharelato en calquera das súas ramas.

 

Pódese acceder a través das seguintes titulacións:

 • Título de Bacharelato e superación da Proba de Aptitude de Acceso á Universidade, dacordo coa lei 6/2001 de Universidades (artigo 42).
 • Título de Ciclo Formativo de Educación Superior da Rama Aeronáutica e Industrial de Formación Profesional (FP).
 • Titulados universitarios na rama de coñecemento de Enxeñaría e Arquitectura.
 • Probas de acceso para maiores de 25 anos.

Número de prazas de acceso por recoñecemento de 30 ECTS: 1

 • 1 praza, con estudos nacionais.
 • 0 prazas, con estudos estranxeiros.

Considerase un perfil de ingreso no referido a coñecementos, habilidades e capacidades de partida dun nivel de bacharelato ou ciclo formativo de formación profesional. En concreto, as características persoais (sensibilidades, aptitudes, capacidades específicas, etc.) e académicas desexables que son consideradas como as máis axeitadas para iniciar os estudos de Grao en Enxeñaría Aeroespacial son as seguintes:

 • Coñecementos básicos de uso de ordenadores e informática.
 • Boa base matemática, aptitude numérica.
 • Conceptualización espacial.
 • Capacidade de abstracción, análise, síntese, razoamento lóxico.
 • Curiosidade, imaxinación, creatividade, innovación.
 • Capacidade de percepción e atención.
 • Sentido da organización e o método.
 • Atención ao detalle.
 • Sentido práctico e visión espacial.
 • Capacidades básicas para a expresión oral e escrita e para a comprensión lectora: español, galego.
 • Habilidades sociais básicas para o traballo en equipo.

Requisitos de acceso e criterios de admisión


Na Comunidade Autónoma de Galicia a CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) xestiona o proceso de acceso ás ensinanzas universitarias de grao do Sistema Universitario Galego (SUG).

Non se establecen probas adicionais para o acceso ao título de grao en Enxeñaría Aeroespacial, atendéndose o acceso unicamente ao establecido pola CIUG.

Así, e como aparece detallado na páxina web da CIUG poderán acceder ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema Universitario de Galicia (SUG) as persoas que reúnan calquera dos seguintes requisitos:

 1. Ter superada a PAU establecida no RD 1892/2008, do 14 de novembro, ou segundo as normativas anteriores, estando en posesión de calquera dos títulos certificados que se indican a continuación:
  • Título de Bacharelato relacionado nos artigos 37 e 50.2 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
  • Título de Bacharelato establecido pola Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo.
  • Certificado acreditativo de ter superado o curso de orientación universitaria.
  • Certificado acreditativo de ter superado o curso preuniversitario.
  • Calquera outro título que o Ministerio de Educación declare equivalente, a estes efectos, ao título de Bacharelato regulado pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
  • Título homologado ao título español de Bacharelato para estudantes de sistemas educativos estranxeiros.
 2. Cumprir os requisitos esixidos para o acceso á universidade nos sistemas educativos de estados membros da Unión Europea o doutros estados cos que España subscribise acordos internacionais en esta materia, segundo o previsto no artigo 38.5 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
 3. Ter superada a Proba de Acceso á Universidade para maiores de 25 años, prevista na disposición adicional vixésimo quinta da Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades, o tela superada, no Sistema Universitario de Galicia, segundo as normativas anteriores.
 4. Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 45 anos, prevista no artigo 42.2 da Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, na redacción dada pola Lei Orgánica 4/2007, do 12 de abril.
 5. Estar en disposición dun título de técnico superior de formación profesional, ensinanzas de artes plásticas e deseño ou de técnico deportivo superior, aos que se refiren os artigos 44, 53 e 65 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, ou títulos equivalentes.
 6. Estar en disposición dun título universitario oficial de grao, un título dos correspondentes á anterior ordenación da ensinanza universitaria (diplomado, licenciado, enxeñeiro, etc.) ou títulos equivalentes.
 7. Estar en condicións de acceder á universidade segundo ordenacións educativas anteriores á establecida polo RD 1892/2008, do 14 de novembro, non contempladas nos apartados anteriores.

A entrada en vigor da Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa modifica os requisitos de acceso e admisión ás ensinanzas oficiais de grao desde o título de Bacharelato ou equivalente ao establecido no artigo 38 da Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio, de Educación, e introduce as disposicións adicionais trixésimo terceira e trixésimo sexta que establecen respectivamente o acceso para os titulados en Bacharelato Europeo e Internacional e alumnos procedentes de sistemas educativos de Estados membros da UE o doutros cos que se haxan establecido acordos internacionais, e no acceso dende as titulacións de Técnico Superior e Técnico Deportivo Superior e de alumnos en posesión dun título, diploma ou estudo obtido ou realizado no estranxeiro equivalente ao título de Bacharelato.

Dacordo con esta nova redacción dada pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, o acceso ao título de grao en Enxeñaría Aeroespacial atenderá ás disposicións do Ministerio, da Comunidade Autónoma de Galicia, a través da CIUG, e ao que se dispoña no desenvolvemento normativo da Universidade de Vigo.


Criterios de admisión para as prazas asignadas por recoñecemento de 30 créditos ECTS

Ordenarase aos alumnos pola nota media dos créditos recoñecidos multiplicada por un factor de corrección F que depende da titulación de procedencia:

 • F=1 se provén dun Grao de Enxeñaría Aeroespacial ou titulación similar.
 • F=0.9 se procede dun dos seguintes Grao en Enxeñaría ou titulación similar: Enx. Industrial, Enx. de Telecomunicacións, Enx. De Minas, Enx. Naval, Enx. Civil, Enx. Física.
 • F=0.8 para o resto de titulacións.

En caso de empate, será seleccionada a persoa con maior número de créditos recoñecidos. En caso de persistir o empate, a selección farase pola media do expediente académico.